تصویر موجود نیست

گرشا رضایی

4

آهنگهای گرشا رضایی

گرشا رضاییدل ندارم

گرشا رضایی دل ندارم

گرشا رضاییآخر دنیا

گرشا رضایی آخر دنیا

گرشا رضامو مشکی

گرشا رضایی مو مشکی

گرشا رضاییدریا نمیرم

گرشا رضایی دریا نمیرم