تصویر موجود نیست

زخمی

2

آهنگهای زخمی

سوگند و زخمیمیگذره

سوگند و زخمی میگذره

زخمی و مهراد هیدن کمین

زخمی و مهراد هیدن کمین